Zápis z výroční schůze 2013

07.02.2015 11:41

 

Přítomni: dle prezenční listiny, klubů z celkového počtu 67 klubů. Počet přítomných 107 osob.

Místo jednání: velký sál hotelu  Pramen, Praha-9 Kyje, Na Hrádku

Registrace 10.00 – 10.30 hod.

Program jednání:

1.      Zahájení  10.30 hod

2.      Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

3.      Zpráva o činnosti VCC ČR a  FKHV ČR za rok 2012 + plán na rok 2013

4.      Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2012 + rozpočet na rok 2013

5.      Oběd 12.00 hod

6.      Zpráva z valné hromady FIVA + výsledek člena Motocyklové komise FIVA

7.      Provoz stránek  http://www.veterancarclubcr.cz

8.      Přijetí nových členů

9.      Spolupráce FKHV ČR s AVCC AČR + AKHV v ÚAMK

10.  Školení předsedů klubových testovacích komisí VCC ČR. Obsah:

11.  Diskuse

12.  Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze

13.  Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 15.00 hod.

 

Zápis z jednání

 

1. Zahájení, uvítání

Vzpomínka na Jirku Šnajdra předsedu Honest veteran car club o.s. Rožnov pod Radhoštěm.

 

Dnes z historického hlediska jde o „47 ročník“ fungování VCC ČR.

 

2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu

Volební a návrhová komise byla schválena v tomto složení:

 

Klub: Old Timer Motor(e)cyling Club                           ing. Jan Loučka

Klub: Veteran Car Club Dvůr Králové  n. Labem       Jan Soukup

Klub:  Veteran Car Club Velemín                               Vratislav Král

Klub:  Historic Car Club Mohelnice                             Martin Plšek

 

Zapisovatelem byla zvolena pí. Jitka Křečková

Volební komise konstatovala na základě prezenční listiny, že je přítomno    klubů z celkového počtu  xx klubů. Počet přítomných je   osob. Byl schválen jednací a volební řád: 1 klub = 1 hlas. Ostatní ustanovení řádu jsou podle návrhu systému hlasování uvedeného na pozvánce.

Zápis minulé schůze ze dne 29.1.2012 vzala tato schůze na vědomí.

 

3. Změna  programu – bod 7„Přijetí nových členů“..

Členská schůze přijala jednohlasně tento 74 klub:

KLUB HISTORICKÝCH VOZIDEL TŘINEC

Informaci po klubu předal Leo Kohot.

 

4. Zpráva o činnosti VCC ČR za r.2012+ plán na rok 2013

Vyplaceny dotace za rok 2010 + 2011 – Přednese Jitka Křečková

 

Provoz stránek www.veterancarclubcr.cz. – přednese Martin Rytíř.

 

Rezignace  prezidenta FKHV ze zdravotních důvodů – v květnu 2012- nový prezident ing. Jan Tabel. Jmenování čestného prezidenta,

 

Vzhledem k tomu, že představitelé VCC ČR jsou  členy prezídia FKHV ČR, je činnost VCC ČR úzce spojena s činností FKHV ČR.  Ing. Pavel Národa prezident FKHV ČR a místopředseda VCC ČR informoval jak FKHV ČR ve spolupráci s AVCC AČR a AKHV v ÚAMK zabezpečovaly zájmy sběratelů historických vozidel v ČR.

 

Bylo pokračováno v řešení rozpracovaných zákonů, vyhlášek a metodik z roku 2011, například:

- novela vyhlášky 355/2006Sb., byla připomínkována, je předpoklad že bude vydána v březnu 2012.

- novela „Příručky“ pro testování podle vyhlášky 355/2006 Sb., která bude schválena po vydání vyhlášky

- metodika testování – PATINA, VRAK

- organizační zajištění testování pro odpuštění ekologického poplatku – jen klubová úroveň tetsování

- vydání metodiky testování pro neúplná vozidla (metodika je na  www.veterancarclubcr.cz)

- nová metodika testování historických vozidel pro vydání Identifikačních průkazů FIVA

- činnost komise pro řízení testování pro vydání registračních čísel historického vozidla

- řešení neshod v testování historických vozidel a porušení podmínek užívání značky majitelem vozidla

- spolupráce s Kanceláří pojistitelů na přípravě jednotného systému testování pro pojišťovny (p.Kafka, p.Větvička)

- spolupráce v oblasti sportovních akcí- sportovní komisaři

- atp.

 

Fiva přijala člena motocyklové komise FIVA za Českou republiku ing. Jana Loučku z VCC ČR.

 

Kalendář akcí – 0

 

Návrh činnosti VCC ČR pro rok 2013

Pokračovat v komunikaci s kluby prostřednictvím www.veterancarclubcr.cz.

Budou vkládány dokumenty ke stažení a  předávány aktuální informace. Je zde prostor i pro odpovědi na dotazy z klubů.

Vést kalendář akcí VCC ČR a umístit na www.veterancarclubcr.cz.

Pokračovat v činnosti k ochraně zájmů sběratelů historických vozidel

 

5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2012 + rozpočet na rok 2013

 

Schůze 100% přítomných delegátů schválila hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012.

 

6 Zpráva z valné hromady FIVA

Základní informace o zasedání delegátů FIVA v Mnichově  27.- 31.11.2012  přečetl pan Zvelebil.  Celé znění je vloženo na stránky www.veterancarclubcr.cz.

 

7. Provoz stránek  http://www.veterancarclubcr.cz

Pan Rytíř informoval o provozu stránek. Stránky jsou funkční. Požádal kluby o zaslání krátké informaci o historii i náplní klubu, která bude umístěna na www stránky.

Kontaktní adresa, kam budou informace zaslány  Martin@rytir.cz

Byla schválena odměna pro operátora www stránek v rozsahu 8.000 – 10.000,- Kč/ rok.

 

8. Spolupráce FKHV ČR s AVCC AČR + AKHV v ÚAMK

Ing. Pavel Národa prezident FKHV ČR a místopředseda VCC ČR komentoval vzájemnou spolupráce veteránských subjektů AVCC AČR a AKHV v ÚAMK jako velice dobrou.

 

9. Školení předsedů klubových testačních komisí

Osnova školení je umístěna na www.veterancarclubcr.cz.

Diskuze:

9.1 Odpuštění ekologických poplatků

Pan Hůla zastupující Citroen klubu a Klub Nezávislý 2CV Klubu Praha navrhl, aby značková historická vozidla testovaly značkové kluby.

 

9.2 Vymáhání pojistného

Pan Loučka informoval o postupu, jak se bránit neoprávněnému vymáháním pojistného za historická vozidla. Sdělil svůj názor k definici Patiny a Vraku ve vztahu k bezpečnosti provozování.

 

9.3 Provoz historického vozidla na komunikacích + policie a STK:

- doložit při silniční kontrole Průkaz + Osvědčení, Polici na místě nemůže ověřit dotazem na Registru historických vozidel. Pouze může provést specielní pracoviště Policie. Hrozí zadržení neúplných dokladů.

 

Diskutována otázka k nové situaci – Policie může při silniční kontrole poslat vozidlo na STK, nebo provést kontrolu na místě v mobilní STK:

 - oprávnění Policie je dáno „Evropskou úmluvou“ k zamezení znečištění životního prostředí např. úkapy ropy, dalšími aspekty provozování. ( silniční zákon)

- to se týká hlavně užitkových vozidel

- média situaci vztáhla na všechna vozidla

- pro historická vozidla platí předpisy platné v době uvedení do provozu

- cena za prohlídku STK  je pro auto, moto 500,-Kč a pro užitková vozidla 1.000,- Kč

 

9.4 Aplikace testování a užití autentických vozidel- bez renovace ( Patina).

Pan Národa upozornil na metodiku FKHV ČR, která je umístěna na stránkách www.veterancarclubcr.cz.

Pan Loučka informoval jak testovat použití technologie niklování a chromování na historickém vozidle

Bezpečnost testování patiny – pozor na klasifikaci rezavých dílů,karoserie. Je-li díl prorezlý – netestovat.

 

9.5 Diskuze zda při testování hledat jen originalitu a zda připustit změny vzniklé za užívání vozidla

Pan Milan Říha VCC Chomutov – upozornil, že testování nemá hledat jen důkazy jak se vozidlo odchyluje od originální výrobní verze. Testování má respektovat vedle originality také historii vozidla, která v jeho užívání přinesla změny jeho podoby. Je-li napadeno kutilem v  období spadající pod kategorii FIVA, pak může být propuštěno jako historické na pozemní komunikace.

 

Pan Národa- upozornil na výklad Technického kodexu FIVA a na metodiku FKHV ČR testování vozidel. Je na majiteli, zda vozidlo napadené kutilem či vozidlo, které se zachovalo neúplné,  uvede do původního stavu ve shodě s originálem (jak vozidlo opustilo bránu automobilky). Nebo ponechá dobové změny na vozidle a zachová jeho historii užívání. Testování pak musí v obou případech zařadit vozidlo do správných kategorií podle FIVA. Např. A- E.

Do poznámek k testaci doplnit:

-  změny na vozidle, např.: neoriginální motor, neoriginální spojovací materiál,

- neoriginální chladič vyrobený dle původního

- majitel doloží foto před renovaci, foto rozebraných očíslovaných dílů,

 - původní dokumentace, výrobní štítek, „daňová známka“, Zákaznické knihy prodejců, výrobců zda vyražené identifikační číslo je provedeno původní dobovou raznicí výrobce - např patkové číslo.

 

9.6 Diskuze definici  hranice 25 a 30 let pro historická vozidla

Pan Kafka informoval o problematické hranici 25 + 30 let. Přináší problémy s „moterními“ veterány po roce 1970.

Pan Národa informoval, že je v pravomoci FKHV ČR jako Národní autority FIVA  zvýšit hranici z 30 let . Je možné vyvolat na ministerstvu dopravy novou změnu vyhlášky 355/2006Sb..

Dále informoval o podobné diskuzi v roce 2004, kterou inicioval tehdejší prezident ing.Václav Kafka.

 

9.7. Problematika odhlášení historického vozidla z registru silničních vozidel

Dotaz: jak posuzovat odhlášení z registru  silničních vozidel v např před r. 1989 a minulosti

Připraven zákon – nutno projednat, zad statut likvidace HV bez ekologické likvidace zůstane zachován

 

10. Diskuse

Diskuse proběhla vždy v rámci projednávání bodů.

 

11. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze

Schůze 100% přítomných delegátů schválila návrh usnesení .

 

11. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR

Schůze byla ukončena v 14.30 hod..

Zapsala:           Jitka Křečková

 

Usnesení z řádné členské schůze VCC ČR ze dne 26.1.2013

 

I.) Členská schůze bere na vědomí:

1) Zprávu o činnosti VCC ČR za rok 2012

2) Zprávu o průběhu jednání valného shromáždění FIVA 2012

 

II.) Členská schůze schvaluje:

1) Výsledek hospodaření za rok 2012

3) Návrh rozpočtu na rok 2013 tak jak byl přednesen

4) Provoz www stránek VCC ČR v podobě, jak byly vytvořeny

5) Přijetí nového klubu – Klub historických vozidel Třinec

           

III.) Členská schůze ukládá:

2) Každý klub bude zasílat informace pro vloženou na www stránky. ( Historii, akce, atp)

3) vložit na www stránky VCC ČR dokumentaci k problémům diskutovaných na dnešní schůzi.

 

Jitka Křečková

26.1.2013

 

Zápis ke stažení ZDE.